fbpx
0(212) 823 40 93 0 (552) 350 40 93 Pzt - Cmt: 09:00 - 22:00 | Pazar: Kapalı

KVKK AYDINLATMA METNİ

SELİM SAĞLIK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA AYDINLATMA METNİ

 

SELİM SAĞLIK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

 (bundan sonra “ŞİRKET” olarak anılacaktır) olarak, kişisel verilerinizin korunması ve güvenliğinin sağlanması önceliğimiz olmakla, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla işbu “Aydınlatma Metni”ni hazırlamış bulunmaktayız. İşbu Aydınlatma Metni ile KVKK’un 10. Maddesinde yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı düzenlemesi çerçevesinde; hangi kişisel verilerinizin, hangi amaç ve hukuki sebeple işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve KVKK’nun 11. maddesinde sayılan kişisel verilerinize ilişkin bilgi talep etme, düzeltme isteme ve diğer haklarınız ve bu haklarınızı ne şekilde kullanacağınız hakkında siz müşterilerimizi, ziyaretçi, eski çalışan, mevcut çalışan, iş ortağı ve kanun kapsamındaki tüm ilgilileri bilgilendirmek isteriz.

 

KVKK kapsamında Şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz tarafınıza ait ve KVKK’ya göre kişisel veri olarak değerlendirilen her türlü güncel bilgi “Kişisel Veri” olarak kabul edilecek olup, bu veriler bu hususa ilişkin mevzuatın öngördüğü şartlara uygun olarak, hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle, mevzuata, aşağıda belirtilen usul ve esaslara uygun şekilde işlenecek ve saklanacaktır.

 

1) Veri Sorumlusu


KVKK uyarınca, Şirketimize iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz “Veri Sorumlusu” olarak şirketimiz tarafından aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında ve KVKK’nun öngördüğü çerçevede ve diğer tüm yasal mevzuat kapsamında kaydedilebilecek, depolanabilecek, muhafaza edilebilecek, hizmetlerin devamı amacıyla güncellenebilecek, değiştirilebilecek, düzenlenebilecek, üçüncü kişilerle paylaşılabilecek, sınıflandırılabilecek ve işlenebilecektir.

 

2) Kişisel Verilerinizin işlenmesi ne anlama gelir?

Kişisel verilerin işlenmesi; bu verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, toplanması, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

 

3) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşlenmektedir?

 

Kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olarak, Şirketimiz tarafından sağlanan her türlü ürün ve hizmet satışı ile ilgili ve ayrıca Şirketin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen şartlara ve ilgili tüm mevzuat hükümlerine uygun olarak,

 

Şirketimiz tarafından;

 

 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • İnsan Kaynakları operasyonları, Şirket içi operasyonları, Hukuksal, teknik ve idari sonucu olan faaliyetler,Kurumsal iletişim faaliyetlerinin, etkinliklerin planlanması ve icrası,
 • Şirket İşyeri Güvenliği,
 • İşçi ve İş Sağlığı Güvenliği Korunması,
 • Satış sonrası hizmetlerinin ifası,
 • Tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Hizmet kalitesini geliştirici çalışmalar yapılması ve daha iyi hizmet sunulması,
 • Hizmetlerimiz karşılığı fatura tanzimi,
 • Dış kaynaklardan hizmet alımı yapılması,
 • Soru ve şikâyetlere cevap verilmesi,
 • İlgili iş ortakları ve sair üçüncü kişilerle sunulan ürün ve hizmetlerle ilgili finansal mutabakat sağlanması,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken verilere ilişkin bilgilerin muhafaza edilmesi,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
 • Çalışanlar bakımından; özlük dosyasının oluşturulması, işin gereklerini sürekli olarak yerine getirmeye ehil olup olmadığının tespiti, özel sağlık sigortası yapılması, sağlık dosyası oluşturulması, iş güvenliği önlemlerinin alınması, seyahat planlamalarının yapılabilmesi
 • Faaliyet alanı kapsamında yapılan, yarışma, organizasyon, fuar, çalışma ve diğer etkinliklerde elde edilen Şirket ve Çalışanlarına, standlarına ait görsel ve işitsel verilerin, işin geliştirilmesi ve paylaşılması amacına yönelik olarak yayınlanması
 • Çalışan adayları bakımından: Açık pozisyonlara uygunluğun değerlendirilmesi sürecinin yönetilmesi, planlanması.
 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Hukuk işlerinin icrası/takibi,
 • İlgili mevzuat uyarınca; işleyiş çerçevesinde zorunlu bilgi ve belgelerin düzenlenmesi ile kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen bilgileri saklamak ve paylaşmak, bildirim yükümlülüklerini yerine getirmek ve diğer yasal yükümlülükleri yerine getirmek,
 • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile sayılan kanunlara ilişkin ikincil mevzuat hükümleri, vergi mevzuatından doğan yükümlülükler ile diğer yetkili kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı haller ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereklerini yerine getirmek,
 • Şirket ana sözleşmelerinde belirtilen ticari faaliyetlerin mevzuata ve ilgili şirket faaliyetlerine uygun olarak yerine getirmek,
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • İletişim kurmak,
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteriye Dokunan Süreç ve Operasyonların Yürütülmesi,
 • Mal, Hizmet Satın Alım/Satım Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Sözleşme kapsamında ve hizmet standartları çerçevesinde destek hizmetinin sağlanması,
 • Çalışanların makine ve ekipman kullanımlarının planlanması, icrası Satış işlemlerinin planlanması, icrası Tedarik İşlemlerinin planlanması, icrası Tahsilat işlemlerinin planlanması, icrası,

amaçlarıyla muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, aktarılabilir ve sair suretler ile işlenebilir. Sayılı amaçlar bilgilendirme amaçlı olup, ŞİRKET’in gelecekteki ticari ve işletmesel faaliyetlerini yürütebilmesi için tarafımızca başkaca eklenebilecekler yapılacak güncellemelerle duyurulacaktır.

 

 

4) Hangi Kişisel Veriler Hangi Yöntemlerle İşlenebilecektir?

 

Şirketimiz ürünlerinden ve hizmetlerinden faydalanmanız çerçevesinde, hukuki, ticari ve diğer gerekliliklere göre değişkenlik gösterebilecek olan ve bu nedenle aşağıda belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, Şirketimizin ofisleri, muayeneleri, işyerleri, internet sitesi aracılığıyla, Şirketimizin bulunduğu adrese tarafınızca kargo/posta ile gönderilen veya şirket çalışanı tarafından bizzat teslim alınan dokümanlar, faks, e-posta, kameralar ve diğer benzer vasıtalarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak elde edilip aşağıda belirtilen kişisel verileriniz işlenmektedir.

 

 • Adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, pasaport numaranız, geçici TC kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz,
 • Sigorta poliçesinde ve sigortacınızda olup bizlere ulaşan her türlü bilginiz, Genel Sağlık Sigorta medula numaranız ile burada sayılmamakla beraber sizi tanımlayabilecek diğer tüm kimliğinizi belirlemeye yönelik kişisel verileriniz,
 • Adresiniz, telefon numaranız, e- posta adresiniz ve varsa diğer iletişim verileriniz, Web sitesi kullanımı sırasında elde ettiğimiz IP adresiniz başta olmak üzere kullanım sırasında elde edilen ve açık rızanızla ilettiğiniz tıbbi verileriniz, imza sirküleriniz, e – posta, sosyal medya, whatSapp ve benzerleri ile diğer yollarla bizimle iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz,
 • Banka hesap – IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz, sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz;
 • İşyeri güvenlik ve denetim amaçlı tutulmakta olan kapalı devre kamera sistemi görüntü kayıtları;
 • Fotoğrafınız, dosyanızda bulunması amacıyla sunduğunuz dış kurum Laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, check-up bilgileriniz, reçete bilgileriniz dâhil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sağlık verileriniz hasılı hizmetlerimizin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen kişisel verileriniz toplanmaktadır.
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği ve/veya zorunlu kıldığı şekilde, size verilen/verilecek hizmet çerçevesinde ve yasal düzenlemelerin yerine getirilmesi amacıyla ilgili bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar, hizmet ilişkisinde olduğumuz laboratuvar ve görüntüleme merkezlerinden hizmet almak, hizmetlerimiz ile ilgili tarafınızı bilgilendirmek, randevularınız hakkında sizi haberdar edebilmek, kimlik doğrulama, faturalandırma, etkinlikler, hizmetler ve gelişmelerden tarafınızın haberdar edilmesi, her türlü soru ve şikayetinize cevap verebilme, dijital ve fiziki veri güvenliğinin sağlanması ve KVKK’da öngörülen şekilde ve şartlara tabi olarak işleyeceğimizi bildiririz.

 

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri gibi özel nitelikli kişisel veriler Şirket tarafından, veri sahibinin açık onayı olmaksızın kişisel veri olarak işlenmemektedir. Veri sahipleri açısından korunmasının çeşitli açılardan daha kritik önem teşkil eden özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde ŞİRKET tarafından gerekli özen ve hassasiyet gösterilmektedir.

 

Kişisel veri sahibinin açık rızası yoksa bu durumda:

 1. Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen istisnai hallerde,
 2. Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.

 

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler, http://aksoydis.com adresinden erişilen “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Aydınlatma Metni Ve İmha Protokolü” yer almaktadır.

 

 

5) Kişisel Verilerinizin  kime ve hangi amaçlarla aktarılmaktadır?

 

Kanun kapsamında koruma altındaki kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına uygun şekilde, Şirketin meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda;

 

 • Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla, iletişim bilgilerinizi hizmetlerimiz ile ilgili tarafınızı bilgilendirmek, randevularınız hakkında sizi haberdar edebilmek, etkinlikler, hizmetler ve gelişmelerden haberdar edilmeniz, sms veya elektronik ileti gönderilebilmek, sosyal medya hesaplarımızda sizi ve takipçilerimizi bilgilendirme amaçlı olarak, hizmetlerimiz nedeniyle memnuniyetin ölçülmesi ve hizmetlerimiz dahilinde her türlü soru ve şikayetinize cevap verebilme,

 

 

 • KVKK’da belirtilen diğer amaçlarla; SGK, T.C. Sağlık Bakanlığı, müdürlükler ve diğer birimler, yasanın izin verdiği çerçevede mahkemeler, emniyet müdürlükleri başta olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yetkili makamlar tarafından talep edilmesi halinde ya da tarafımıza yüklenen bildirim ve/veya raporlama yükümlülüğümüz kapsamında kişisel verilerinizin ilgili makamlar ve kişilere, yasal gereklilikler, meşru menfaatlerin korunması amacıyla işbirliği halinde olduğumuz avukatlar, mali müşavirler, danışmanlar, denetçiler de dâhil danışmanlık aldığımız, yetki verdiğimiz yasal temsilci ve üçüncü kişilere, Sosyal Güvenlik Kurumu ile özel sigortanızı kullanmanız halinde poliçenizin bulunduğu sigorta şirketiniz ile faturalandırmanızın çalıştığınız kuruma yapılacak olması durumunda kurumunuza, teşhis ve tedavi için hizmet iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde veya yurt dışında bulunan laboratuvarlar, görüntüleme merkezleri, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar ile sevk edilmeniz gerektiğinde ilgili sağlık kuruluşuna, adli vakaların varlığı halinde Adli Makamlara, kurumsal sms gönderi hizmeti aldığımız şirkete, dijital ve fiziki veri ve kişisel veri güvenliğinin sağlanabilmesi, güvenlik bakım hizmetlerinin alınabilmesi amacıyla bilişim şirketine, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak ve ölçülülük ilkesi de gözetilerek aktarılabilmektedir.

 

Kanun’un 9. Maddesi uyarınca meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel verileriniz, açık rızanız olmaksızın yurt içine ve yurt dışına aktarılamaz. Ancak verinin Yurtiçine aktarımında veri sahibinin açık rızası olmaksızın Kişisel Verilerin aktarılabileceği haller KVKK’ de şu şekilde düzenlenmiştir:

 

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,
 • Sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla,
 • Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

Yeterli önlemler alınmak kaydıyla; sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler bakımından kanunlarda öngörülmesi, sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler bakımından ise, Kamu sağlığının korunması, Koruyucu hekimlik, Tıbbî teşhis, Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilecektir.

 

Özel nitelikli kişisel verilerin aktarılmasında da, özel nitelikteki kişisel verilerin işlenme şartlarında belirtilen koşullara ve kanunun belirlemelerine ayrıca uyulmaktadır.

 

ŞİRKET, veri sahibinin açık rızası olmadan verileri Yurtdışına aktarmamaktadır.  Ancak açık rızanız olmaksızın işlenmesine izin verilen şartların varlığı halinde, Kanun’da düzenlenen hükümler çerçevesinde, yeterli korumaya sahip veya yeterli korumayı taahhüt eden veri sorumlusunun bulunduğu yabancı ülkelere aktarabilecektir. Eğer aktarım yapılacak ülke Kurul tarafından yeterli korumanın bulunduğu ülkeler arasında belirlenmemiş ise, Şirket ve ilgili ülkedeki veri sorumlusu/veri işleyen yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt edecektir ve kurulun izni bulunması gerekecektir.

 

Kanun’ da açıkça belirtildiği üzere, Kişisel veriler, Kanun’ un 5 inci maddenin ikinci fıkrası ile Kanun’ un 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlardan birinin varlığı ve kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede;

 1. a) Yeterli korumanın bulunması,
 2. b) Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması, kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir. Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler Kurulca belirlenerek ilan edilir.

 

Kişisel veriler, uluslararası sözleşme hükümleri saklı kalmak üzere, Türkiye’nin veya ilgili kişinin menfaatinin ciddi bir şekilde zarar göreceği durumlarda, ancak ilgili kamu kurum veya kuruluşunun görüşü alınarak Kurulun izniyle yurt dışına aktarılabilir. Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

 

ŞİRKET Kanun’ da belirtilen hükümlere yurt dışı aktarımında uyarak gerekli prosedürlerin işletilmesini sağlayacaktır.

 

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler, http://aksoydis.com adresinden erişilen “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Aydınlatma Metni Ve İmha Protokolü” yer almaktadır.

 

6) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi nedir?

 

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında ve fiziki ortamda sözleşmeler, faks ve matbu formlar; elektronik ortamda ise E-mail, telefon, SMS, Sosyal Medya, kurumsal web siteleri, üyelik oluşturma formları, E-mail gönderim platformu, çağrı merkezleri, organizasyon etkinlikleri, şikâyet yönetim sistemleri, görüntü ve ses kayıt sistemleri, pazar araştırma şirketleri ve referans yöntemleri üzerinden toplanacaktır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinde belirtilen açık rıza, sözleşmenin kurulması ve ifası, hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi ve meşru menfaate ulaşılması için zorunlu olması kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

Kanunda yazılı olan aşağıdaki hallerin varlığı galinde veri sahibinin açık rızasına olmaması durumunda dahi kişisel veriler işlenebilmektedir.

 

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. dır.

 

Veri sahipleri açısından korunmasının çeşitli açılardan daha kritik önem teşkil eden özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde ise Şirket tarafından hassasiyet gösterilmektedir. Bu sebeple, özel nitelikte kişisel verilerde veri sahiplerinin açık rızası olmaksızın işlenmemek şartı yanında kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması kuralına da uyulması söz konusudur. Bu  veriler, veri sahiplerinin açık rızası olmaksızın işlenmemektedir.

 

Bu veriler ise şu şekildedir; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

 

 Kanun’un ilgili hükümleri doğrultusunda Şirket tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla ancak kişisel veri sahibinin açık rızası ile işlenebilmektedir.

 

Kişisel veri sahibinin açık rızası olmaması halinde ise:

 

 1. Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen istisnai hallerde,

 

 1. Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.

 

7) Kişisel Veri sahibi olarak haklarınız nelerdir? 

 

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu kapsamda yapacağınız başvurularda yer alan talepleriniz, talebinizin niteliğine göre ve tarafımıza ulaştıktan sonra en geç otuz gün içinde olmak üzere en kısa sürede ve ücretsiz olarak Şirket tarafından sonuçlandırılır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilir. Başvurunun Şirketten kaynaklanan bir hata nedeniyle yapılması halinde alınan ücret iade edilir.

KVKK’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen hakları kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirket’e iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, mevcut durumda herhangi bir yöntem belirlemediğinden, başvurunuz, KVKK gereğince, yazılı olarak Şirket’e iletilmelidir. 

Talebiniz, İNTERNET SİTESİ’ndeki “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama” kısmında ve işbu Aydınlatma Metni’nin ekinde yer alan başvuru form doldurulmak suretiyle kimlik fotokopiniz ve diğer iletişim bilgileriniz de eklenmek suretiyle ıslak imzalı olarak “Bahçelievler Mah. Bağcılar Cad. No:15/A BAHÇELİEVLER/İSTANBUL” adresine, bizzat elden, noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla,

 İmzalanan Formun ve kimlik fotokopisi ile birlikte Elektronik Posta Aracılığıyla,  “murataksoy549@gmail.com” adresine iletilerek,

KVKK ve diğer ilgili mevzuatta yapılabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek esaslar nedeni ile uygulama esasları ile bu bilgilendirme ve muvafakatname metninde değişiklik yapma hakkımız saklıdır. 

 

 

8) Kişisel Verileriniz Ne Süreyle İşlenecektir?

Şirket,  kişisel verilerin saklanma sürelerini belirlerken yürürlükte bulunan mevzuatı ve süreç konusu verilerin işlenme amaçlarını göz önünde tutarak belirleme yapmaktadır. KVKK’ya uygun olarak, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK md. 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dâhil tüm süreler dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

9) Rıza Gerektirmeyen Haller

KVKK’ nun 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu sıfatıyla Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde açık rıza almaksızın kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcuttur. 

10) Değişiklikler

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkımız saklıdır.